Zpět

T-PROFI odborná soutěž

Odborná soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky ve spolupráci se Středním podnikatelským stavem, z.s. se zaměřuje na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. Poprvé v  historii soutěže se v rámci akce uskuteční doprovodné workshopy zaměřené na využívání aplikací virtuální reality ve výuce jako cestu k větší atraktivitě matematiky, přírodovědných a technických předmětů a spolu s Národním centrem průmyslu 4.0 pak na popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací i na jejich využití ve firemní praxi.

Koncept odborné soutěže

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HK ČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Cíle

  1. Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
  2. Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
  3. Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
  4. Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
  5. Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Principy odborné soutěže

Cílové skupiny akce